जुगल गाउँपालिकाका वडा न. १   सेलाङ

                          

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. कमल थापा वडा अध्यक्ष ९७४१३२५०६९
२. पदम बहादुर  िसलवाल सदस्य ९७४११४४३७४
३. सुन्य लामा ,,  
४. गाेमा नेपाली ,, ९८४९५२४०४१
५. ठुली माया तामाङ ,,