जुगल गाउँपालिकाका वडा न. २   गाेल्चे

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. प्रताप लामा वडा अध्यक्ष ९७४१२५८२५१
२. हरि बहादुर  िसलवाल सदस्य ९७४१२१०८७२
३. िवषणु लाल दाेङ ,, ९७४१४२४८५१
४. सञ्चचमार्इ स्याङबाे ,,  
५. रीता  िवश्वकर्मा ,,