जुगल गाउँपालिकाका वडा न. ६  हगाम

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. जांगा तामाङ वडा अध्यक्ष ९८५१०५७६०८
२. गेन्द् कुमार लामा सदस्य ९८४१९६४३१८
३. कामी देउ तामाङ ,, ९७४१४१९३२०
४. सुन्दर तामाङ ,, ९८४३५७४६३८
५. टिकमाइ  िवक ,,