सूचना तथा समाचार

जुगल गाउँपालिकामा प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भवती जाच गरे बापत घीउ र अन्डा उपहार दिने कार्य को थालनी यस गाउँपालिका अन्तरगत गोल्चे स्वास्थ्यचौकी बाट थालनी गरियो ।

विषय विशेषज्ञ सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना

अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धि सुचना

नतिजा प्रकाशन समन्धमा

सूचना सूचना सूचना